BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Hồ Thị Ánh

2. Ngày sinh: 20/08/1989Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học vị: Thạc sỹ

5. Học hàm:                       Năm phong:

6. Địa chỉ liên lạc: Ngõ 8B Tôn Thất Thuyết- Cầu Giấy- Hà Nội

7. Điện thoại: 0973 624698

   Email: hothianh2008@gmail.com

 

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Pháp

 

v

 

 

v

 

 

 

v

 

v

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Tháng 9/2011 đến nay

Khoa Ngoại Ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển

Giảng viên tiếng Anh

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

Tháng 11/2013

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Lý Luận và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh

Cử nhân

Tháng 5/2011

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Tiếng Anh Sư Phạm

Chứng chỉ

Tháng 10/2015

Đại Học Cambridge- Vương Quốc Anh

Chứng chỉ quốc tế về giảng dạy tiếng Anh CELTA

Tháng 10/2014

Đại Học Cambridge- Vương Quốc Anh

Chứng chỉ quốc tế về năng lực sử dụng tiếng Anh IELTS 7.0

Tháng 10/2014

IIG Việt Nam

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy TOEIC

Tháng 7/2015

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngoại ngữ

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giờ học Kỹ năng nói của sinh viên không chuyên tại Học viện chính sách và phát triển - Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ

Luận văn Thạc sỹ

2013

9.0

 

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Học viện Chính sách và Phát triển

2014

2

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

3

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

4

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Vai trò của ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học

 

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc biên soạn tài liệu tự học và quản lý hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

Hà Nội, ngày..9....tháng ...5...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

ThS. Hồ Thị Ánh