BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Cao Thu Hằng

2. Ngày sinh: 08/11/1984Giới tính: Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển

4. Học vị: Thạc sỹ

5. Học hàm:                       Năm phong:

6. Địa chỉ liên lạc: Số 16 - Đường Cổ Nhuế - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

7. Điện thoại: 0962 345 346

   Email: hangctpr@gmail.com

 

8. Trình độ ngoại ngữ        

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Pháp

 

v

 

 

v

 

 

 

v

 

v

 

 

9. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

Tháng 9/2012 đến nay

Khoa Ngoại Ngữ - Học viện Chính sách và Phát triển

 

Giảng viên tiếng Anh

Tháng 9/2008 - Tháng 6/2012

Khoa Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giảng viên thỉnh giảng

tiếng Anh

Tháng 3/2012

Tổ chức ActionAid International  tại Việt Nam

Tình nguyện viên

Tháng 5/2008 - Tháng 9/2008

Công ty Thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Nội

Phiên dịch

Tháng 7/2007 - Tháng 5/2008

Tạp chí Nguồn nhân lực

Biên dịch

Tháng 9/2004 - Tháng 1/2005

Birla Village

Tình nguyện viên, gia sư tiếng Anh cho học sinh tại Birla Village

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

Tháng 11/2012

Trường Đại học Hà Nội

Ngôn ngữ học Anh

Cử nhân

Tháng 5/2008

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Chứng chỉ

 

Tháng 3/2013

 

Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

 

Thiết kế khóa học hiệu quả

Tháng 10/2014

IIG Việt Nam

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy TOEIC

Tháng 7/2015

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngoại ngữ

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Hiệu quả của các chiến lược tự điều khiển nhận thức đối với nhận thức và kết quả nghe của sinh viên năm thứ nhất khoa Hợp tác quốc tế - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Luận văn Thạc sỹ

2012

8.5

 

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

Đề án Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học và chuẩn hóa năng lực Tiếng Anh đối với cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Học viện Chính sách và Phát triển

2014

2

Giáo trình tiếng Anh nội bộ (General English 1,2) dành cho SV hệ đại trà và chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

3

Preparing for B1 exams

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

4

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Vai trò của ngoại ngữ trong nghiên cứu khoa học

Đồng tác giả

Báo cáo Hội thảo khoa học: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển”

Đơn vị tổ chức: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc biên soạn tài liệu tự học và quản lý hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

Đồng tác giả

Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển

2014

Hà Nội, ngày..9....tháng ...5...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Cao Thu Hằng