BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

HỆ ĐẠI HỌC CHUẨN


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO