BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

       Số:         /QĐ-HVCSPT                     Hà Nội, ngày      tháng     năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành

đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BKH ngày 12 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học 2012;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc  ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HVCSPT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đại học và hệ sau đại học của Học viện Chính sách và Phát triển”;

Căn cứ Kết luận của Giám đốc trong cuộc họp lấy ý kiến cấp lãnh đạo các đơn vị về đề xuất xây dựng Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đại học và hệ sau đại học của Học viện Chính sách và Phát triển” tại cuộc họp ngày 1/8/2014;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Khoa Ngoại ngữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển (Áp dụng từ khóa 2014 – 2018 trở đi).

Điều 2. Quyết định này thay thế cho quyết định số 432/QĐ-HVCSPT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trưởng các Khoa chuyên ngành và các sinh viên thuộc Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                         

- Như điều 2;

- Lưu: P.TC-HC, P.QLĐT, KNN.

 

                                                                                                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                             PGS, TS. Đào Văn Hùng