BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

(Ban hành kèm Quyết định số …../QĐ - HVCSPT, ngày……tháng…...năm 20……

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh

 

2. Thời gian áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh

 

3. Những quy định chung

3.4.1. Đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại trà:

3.4.2. Đối với các chuyên ngành đào tạo hệ chất lượng cao:


4. Tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh


5. Tổ chức đào tạo các lớp học phần tiếng Anh

5.1. Khung chương trình Tiếng Anh hệ đại học chuẩn (hệ đại trà)

5.2. Khung chương trình tiếng Anh hệ chất lượng cao


6. Quy định về việc miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh

6.2.1. Đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại trà:

6.2.2. Đối với các chuyên ngành đào tạo hệ chất lượng cao:


7. Quy trình, thủ tục xin miễn học, miễn thi


8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá các học phần tiếng Anh


9. Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trước khi tốt nghiệp


10. Xử lý học tập với các học phần tiếng Anh