PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Điểm học phần Tiếng Anh tổng quát (TATQ) được xác định như sau:

STT

Nội dung đánh giá

Các loại điểm bộ phận

1

Điểm đánh giá (20%)

Điểm tích cực: 10%

Điểm chuyên cần: 10%

2

Điểm bài kiểm tra (20%)

Bài kiểm tra thuyết trình nhóm : 10%

Các hình thức kiểm tra khác: 10%

3

Điểm kết thúc học phần (60%)

Nghe (15%)

Nói (15%)

Đọc (15%)

Viết (15%)