BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN DIỆP HỒNG

2. Ngày sinh:10-12-1973 -  Giới tính:Nữ

3. Nơi đang công tác hiện nay: Đại học Nguyễn Trãi

4. Học vị: Thạc sỹ, Nước: Austalia, Năm TN:2009

5. Học hàm:Năm phong:

6.Địa chỉ liên lạc: 37- Ngõ Simco- Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

7. Điện thoại: 00127.558.7893

8. Email: diephongdh26@gmail.com

 

9. Trình độ ngoại ngữ         

TT

Tên NN

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

Tốt

khá

TB

1

Tiếng Anh

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

2

Tiếng Pháp

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

10. Thời gian công tác

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

2009- nay     

- Trường  Đại học Bách Khoa Hà Nội- Trung tâm CFL

- Viện Đại học Mở Hà Nội

- Đại học Nguyễn Trãi

- Giảng dạy tiếng Anh- Chuyên TOEIC

- Giảng dạy Kỹ năng: Writing, Reading, Speaking & Listening

- Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh tổng quát

2006-2008

- Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

- Giảng dạy Tiếng Anh Thương mại

2004-2007

- Trung tâm Anh ngữ Big Pen

- Giám Đốc- Quản lý Đào tạo

2000-2005

- Trường trung cấp Tin học Hà Nội ESTIN

- Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành máy tính

1998-2000

- Đại học Sư Phạm Ngoại ngữ Hà Nội- Khoa Tại chức

- Giảng dạy tiếng Anh cơ bản

 

11. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Thời gian tốt nghiệp

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Thạc sỹ

2009

Australia

Ngôn Ngữ học ứng dụng

Cử nhân

1998

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Anh sư phạm

 

II.NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

  1. 1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài/Đề án

Cấp QĐ, Mã số

Số QĐ, Ngày tháng năm/ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Một số cải tiến về việc áp dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng dạy từ vựng  và kỹ năng nói tiếng Anh

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội

2006

C

 

  1. 2.      Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây

(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố).

 

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố - Năm

1

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

     ĐẠT 5.0 IELTS

 

Chủ biên

Khoa Quốc Tế,  Đại học Nguyễn Trãi

2013

 

Hà Nội, ngày..9....tháng ...5...năm 2016

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Nguyễn Diệp Hồng