BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TỔNG ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Số:         /QĐ-HVCSPT                     Hà Nội, ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ...
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Điểm học phần Tiếng Anh tổng quát (TATQ) được xác định như sau: STT Nội dung đánh giá Các loại điểm bộ phận 1 Điểm đánh giá (20%) Điểm tích cực: 10% Điểm chuyên cần: 10% ...